قالب های مجانی دخترونه tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com 2020-09-24T14:59:31+01:00 mihanblog.com کد اسکولربار بنفش 2020-09-24T09:42:02+01:00 2020-09-24T09:42:02+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2009 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل <style>html::-webkit-scrollbar {background-color:#fff;width:10px;}html::-webkit-scrollbar-thumb {background-color:#9C6BFF;}html::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color:#9C6BFF;}html::-o-scrollbar {background-color:#9C6BFF;width:10px;}html::-o-scrollbar-thumb {background-color:#9C6BFF;}html::-o-scrollbar-thumb:hover {background-color:#9C6BFF;}</style>


]]>
موس انیمه ای آبی 2020-09-24T09:40:27+01:00 2020-09-24T09:40:27+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2008 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل خ کیوتع*-*<style>body, a:hover{cursor:url(http://s15.picofile.com/file/8408994100/mouse_1_.png), url(http://s15.picofile.com/file/8408994100/mouse_1_.png), progress !important;}</style> خ کیوتع*-*]]>
دکمه ی انیمه ای 2020-09-24T09:38:21+01:00 2020-09-24T09:38:21+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2007 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل دوتا دکمع انیمع ای عاوردم دوتا دکمع انیمع ای عاوردم

]]>
قالب توایس 2020-09-09T17:53:13+01:00 2020-09-09T17:53:13+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2006 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل بع شخصع ازش خوشم میاد:/ <html><head> <link href="http://s14.picofile.com/file/8407781500/542px_TWICE_LOGO_UNIVERSAL.png" rel="shortcut icon"> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link rel="alternate" t بع شخصع ازش خوشم میاد:/]]>
قالب ال جی بی تی 2020-08-16T12:50:24+01:00 2020-08-16T12:50:24+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2005 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل من رو این قالب کراشیدمممکپیی ممنوعع خیلیی روش حساسممم  <html></script><!------------------@  ANTI HACK  @---------------><head> <link href="http://s4.picofile.com/file/8369693142/32.png" rel="shortcut icon"> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /&gt من رو این قالب کراشیدممم
کپیی ممنوعع خیلیی روش حساسممم

]]>
آیکن بکهیون 2020-08-16T11:36:14+01:00 2020-08-16T11:36:14+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2004 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل چندتا آیکن عاوردم از بکهیون*-*(پ.ن:سایزش تو وبتون کوچیکتره)<style>.icon-150-0{text-align:center;}.icon-150-0 img{border-radius:0px;width:150px;height:150px;}</style><p class="icon-150-0"><img src="http://uupload.ir/files/316_2e2efa8d6914d871e436c949babf04bd.gif"></p>(این اندازع عایکون نیستا خ کوچیکترع.-.)<style>.icon-150-0{text-align:center;}.icon-150-0 img{border-radius:0px;width:170px;height:150px;}</style><p class="icon-150-0"><img src="http: چندتا آیکن عاوردم از بکهیون*-*
(پ.ن:سایزش تو وبتون کوچیکتره)

(این اندازع عایکون نیستا خ کوچیکترع.-.)(اینیکی گردع)

]]>
موس اعضای جی عایدل 2020-08-14T09:21:39+01:00 2020-08-14T09:21:39+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2002 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل میون:<style>body, a:hover{cursor:url(http://uupload.ir/files/e7l3_mousemiyeon.png), url(http://uupload.ir/files/e7l3_mousemiyeon.png), progress !important;}</style>مینی:<style>body, a:hover{cursor:url(http://uupload.ir/files/wexe_mouseminnie.png), url(http://uupload.ir/files/wexe_mouseminnie.png), progress !important;}</style>شوهوا:<style>body, a:hover{cursor:url(http://uupload.ir/files/ovt0_mouseshuhua.png), url(http://uupload.ir/files/ovt0_mouseshuhua.png), progre
میون:
مینی:
شوهوا:سوجین:
سویون:
یوکی:]]>
قالب انیمه ای 2020-08-12T11:08:02+01:00 2020-08-12T11:08:02+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/2001 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل بازم قالب انیمه ای ساختم  <html></script><!------------------@  ANTI HACK  @---------------><head> <link href="http://s4.picofile.com/file/8369693142/32.png" rel="shortcut icon"> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords بازم قالب انیمه ای ساختم
]]>
ولکام انیمه ای 2020-08-11T13:29:45+01:00 2020-08-11T13:29:45+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1999 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل های^-^سه تا ولکام انیمه ای آوردم های^-^
سه تا ولکام انیمه ای آوردم

]]>
قالب کیوت انیمه ای 2020-08-11T11:15:09+01:00 2020-08-11T11:15:09+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1998 ᵛᵏяєησωη-سبزیجات اسکل بعد از سالها یع کد جدید عاوردمممم.-. <html><head> <linkhref="http://s9.picofile.com/file/8365646468/2e841e9bbf82a368_girly_gif_tumblr.gif" rel="shortcut icon"> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link

بعد از سالها یع کد جدید عاوردمممم.-.

]]>
آموزش فتوشاپ ~ درخواستی 2020-08-01T19:57:19+01:00 2020-08-01T19:57:19+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1997 ~Otaku Crazy~ سلام(:اینم آموزش درخواست دخی اکسوالی[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ]آموزششو خودم درست کردمکپی ممنوعامیدوارم آموزش بدرد بخوری باشه(:راستی عید همگی مبارک*---* سلام(:
اینم آموزش درخواست دخی اکسوالی
[
]
آموزششو خودم درست کردم
کپی ممنوع
امیدوارم آموزش بدرد بخوری باشه(:
راستی عید همگی مبارک*---*
]]>
ست هتل انیمه ای(: 2020-07-27T16:38:04+01:00 2020-07-27T16:38:04+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1996 ~Otaku Crazy~ های^-^اینم از ست هتل انیمه ایسفارش سلنا جون×و یک خبر مهم×من تا چندوقت نیستم^~^قالبکدش:[<html> <head><link href="" rel=> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link rel="alternate" type="application/rss+x های^-^
اینم از ست هتل انیمه ای
سفارش سلنا جون
×و یک خبر مهم×
من تا چندوقت نیستم^~^
قالب
کدش:
[]
بالابر
کدش:
[]
دکمه
موس
کدش:
[]
صفحه ورودی
کدش:
[]
ولکام

]]>
قالب کیوت آبنباتی((: 2020-07-26T16:09:40+01:00 2020-07-26T16:09:40+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1995 ~Otaku Crazy~ های های^-^قالب کبوت آبنباتی آوردمD:سفارش کندی جون(:فقط عکس مارشمالو خیلی کیوت بودنتونستم نزارمش(:امیدوارم خوشت بیاد^~^کدش:[<html> <head><link href="" rel=> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link rel های های^-^
قالب کبوت آبنباتی آوردمD:
سفارش کندی جون(:
فقط عکس مارشمالو خیلی کیوت بود
نتونستم نزارمش(:
امیدوارم خوشت بیاد^~^
کدش:
[]
]]>
آیکون های انیمه و هتل ترانسیلوانیا((: 2020-07-25T19:15:17+01:00 2020-07-25T19:15:17+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1994 ~Otaku Crazy~ اینم از آیکون ها به سفارش سلنا جون^~^وقتی بزارین داخل وبتون تغییر میکنه^-^برین داخل تنطیمات بعد جاوااینم آیکون های هتل ترانسیلوانیا[<!-- Start Code By Love skin --><style>.icon-130-10{text-align:center;}.icon-130-10 img{border-radius:10px;width:180px;height:140px;}</style><p class="icon-130-10"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403947026/3bc807205c04820021236cd53def3fb0.gif"></p><!-- End Code By Love skin -->][<!-- Start Code By Love skin --&g اینم از آیکون ها به سفارش سلنا جون^~^
وقتی بزارین داخل وبتون تغییر میکنه^-^
برین داخل تنطیمات بعد جاوا
اینم آیکون های هتل ترانسیلوانیا
[]
[]
[]
[]
[]
اینم آیکون های انیمه ای
[]
[]
[]
[]
[]


]]>
قالب حرفه ای میهن بلاگ دخترونه(: 2020-07-25T18:50:42+01:00 2020-07-25T18:50:42+01:00 tag:http://freetemplatesforgirls.mihanblog.com/post/1993 ~Otaku Crazy~ های^-^اینم قالب حرفه ای میهن بلاگ دخترونه*-*سفارش Ladyblanceجون(:خیلی ناز شده^_^قبل از استفاده توی ثابت خبر بدید^__-کدش:[<html> <head><link href="" rel=> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link های^-^
اینم قالب حرفه ای میهن بلاگ دخترونه*-*
سفارش Ladyblanceجون(:
خیلی ناز شده^_^
قبل از استفاده توی ثابت خبر بدید^__-
کدش:
[]
]]>