از 9 خرداد تا 25 شهریور 94


از 25 شهریور تا 16 مهر 94


از 16 مهر تا 24 مهر 94


از 24 مهر تا 18 آذر 94


از 18 اذر تا 25 دی 94


از 25 دی تا 29 بهمن 94


از 29 بهمن تا 30 بهمن 94(فقط برای یک روز بوده)


از 30 بهمن 94 تا 7 فروردین 95


از 7 فروردین تا 7 اردیبهشت 95


از 7 اردیبهشت تا 7 خرداد 95


از 7 خرداد تا 20 خرداد 95


از 20 خرداد تا 12 تیر 95


از 12 تیر تا 8 مرداد 95


از 8 مرداد 95 تا 25 اردیبهشت 96